ALV 8 december 2020

Het bestuur van AV’47 nodigt U uit voor de Algemene Leden Vergadering die digitaal via Teams plaatsvindt. Wij nodigen U tevens uit om punten te agenderen. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via secretaris@av47.nl. Voor gebruik van Teams is geen account nodig.

Dinsdag 8 december om 20:00

De agenda:

             1.   opening en mededelingen, vaststelling agenda

              2.    notulen A.L.V. 10 december 2019

             3.    financieel verslag 2019

              4.    kascommissie en benoeming nieuwe commissie

              5.    begroting 2021 en vaststelling contributie 2021

              7.    organisatie AV’47

              6.    aftreedrooster bestuur

              8.    verslag van de secretaris

              9.    rondvraag en sluiting

 Volgens het aftreedrooster treed de voorzitter in 2020 af, maar is ter stond herkiesbaar. Conform art. 11, lid 2a van de statuten kan tot aan de aanvang van deze vergadering schriftelijk  kandidaten worden gesteld door tenminste 10 leden. De bestuursleden Peter en Justin Kraaijenbrink treden per 31-12-2020 af in verband met de gewijzigde organisatiestructuur.

Wij zien er naar uit U digitaal te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van AV’47

Actueel Overzicht