© Atletiekvereniging AV'47 - privacybeleid  - disclaimer

Nieuws

Nieuws: Uitnodiging algemene ledenvergadering 10 april 2018
   (27-03-2018)

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Atletiekvereniging AV ´47 Boskoop in het verenigingsgebouw op dinsdag 10 april om 20.30 uur.

AGENDA

1. opening en mededelingen, vaststelling agenda

2. notulen A.L.V. 6 april 2017.

3. jaarverslagen

4. kascommissie en benoeming nieuwe commissie

5. aftreedrooster bestuur en verkiezing nieuwe bestuursleden

    Aftredend en niet herkiesbaar: Ruud Wassenaar

   Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van het bestuur met 2 leden. Hiervoor zijn nog geen kandidaten voor gevonden.  

6. wijziging huishoudelijk reglement (actualistatie)

7. rondvraag en sluiting

De vergaderstukken zullen worden gepubliceerd in De Hardloper en/of op het ledengedeelte op de website

 


Ogenblik a.u.b. ...